Sylvia Peters Rit

Algemene voorwaarden

Zorgvrager

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn  de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener  vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen. De zorgvrager heeft een aantal plichten:

  1. De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven;
  2. De cliënt dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen.

De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld. De zorgverlener verwijst indien noodzakelijk naar een arts / specialist.

Behandelovereenkomst

Iedere zorgvrager vult voorafgaand aan de behandeling een formulier in met gegevens t.b.v. de behandeling. Met het insturen van dit formulier verklaart de zorgvrager akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Hiermee geeft de zorgvrager aan dat deze heeft gekozen voor behandeling door de therapeut. Voor de behandeling van minderjarige kinderen (tot 16 jaar) geldt dat van de gezagdragende ouders / voogden een handtekening op het formulier ter toestemming (behandelovereenkomst) vereist is. Ook geeft de zorgvrager met het insturen van het formulier aan dat de pagina over de Algemene verordening gegevensbescherming heeft gelezen en dat deze de therapeut toestemming geeft voor het aanleggen en bijhouden van een dossier.

Afspraken

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, kunnen de kosten voor een consult gewoon in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur thuis. Ook wanneer u te laat verschijnt bij een afspraak, waardoor deze in feite verschuift, kunnen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

Betaling

Consulten kunnen direct contant worden betaald. Ook kan gekozen worden voor het overmaken van het verschuldigde bedrag. Dit dient dan wel binnen 14 dagen te gebeuren. U krijgt een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Overschrijding betalingstermijn

Indien de betaling 14 dagen na factuurdatum niet heeft plaatsgevonden, zal er contact met u worden opgenomen. Als het verschuldigde bedrag 5 dagen daarna nog niet is overgemaakt, zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Als de betaling alsnog uitblijft (28 dagen na factuurdatum), zal  een incassobureau worden ingeschakeld teneinde de betaling alsnog te innen.

Opmerkingen en klachten over een factuur worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij de praktijk. Na deze termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Bij bezwaar tegen de betalingsherinnering is het van belang een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een kopie afschrift van bank/giro) mee te sturen. Het herhalingsverzoek zal in dat geval ongedaan gemaakt worden.

Contact met arts of specialist

Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van uw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.

Sylvia Peters Rit
Natuurgeneeskundig therapeut en lifestyle coach
Afspraak maken Carmelietenstraat West 23
5831 DR Boxmeer
06-10811532
Bedankt voor je aanmelding!